အစၥေရး တပ္မေတာ္၏ စစ္ေျမျပင္ အသုံးခ် အစြမ္းထက္ လက္နက္ (၅) မ်ဳိ း

အစၥေရး ေလတပ္နီးနီးပင္ အစၥေရးတပ္မေတာ္သည္လည္း အဘက္ဘက္တြင္
နိမ့္က်လ်ွက္ရွိေသာ အေျခအေနတစ္ခုမွ လူတစ္လုံး သူတစ္လုံးျဖစ္ေအာင္ အင္တိုက္အားတိုက္ ရုန္းကန္ရင္း အစျပဳ ခဲ႔ရသည္။

အစၥေရး ေျမျပင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ မူလအဖြဲ႕အစည္းမွာ Haganah ျဖစ္ၿပီး ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတို႔၏ အက်ိဴးစီးပြားကို ကာကြယ္ရန္ ၁၉၂၀ ခုႏွစ္အေစာပိုင္း ကာလမ်ားတြင္ တြင္ဖြဲ႕စည္းခဲ႔သည့္ ဇီယြန္ဝါဒီ ျပည္သူ႕စစ္မ်ားျဖစ္သည္ ။

Hagahna သည္ အစပိုင္းတြင္ ၿဗိတိသ်ွဘက္မွ ၾသဇာတိကၠမႀကီးမားသူမ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ႔ေသာ္လည္း ဝင္ရိုးတန္းႏိုင္ငံမ်ား က်ဆုံးခ်ိန္နီးကပ္လာျခင္းႏွင့္ ဂ်ဴ းႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ရုပ္လုံးေပၚလာရန္ အေကာင္အထည္ ေဖၚရသည့္ ၁၉၄၄ ခုႏွစ္ အလွည့္အေျပာင္းတြင္
ဆန္႔က်င္ ေတာ္လွန္ေရးလမ္းစဥ္ကို ကိုင္စြဲခဲ႔သည္ ။

အစၥေရးႏိုင္ငံ တည္ေထာင္ၿပီး ႏွစ္ပတ္အၾကာ ၁၉၄၇ တြင္ Hagahna ကို သမားရိုးက်စစ္တပ္ ပုံစံတစ္ခုျဖစ္ေအာင္ ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႕စည္းခဲ႔ၿပီး အစၥေရးတပ္မေတာ္အျဖစ္ အမည္ေျပာင္းလဲခဲ႔သည္ ။

အစၥေရး တပ္မေတာ္ စတင္တည္ေထာင္ၿပီး အခ်ိန္ကာလ ကတည္းကပင္ ဆယ္စုႏွစ္တိုင္း စစ္ပြဲႏွင့္ ႀကဳံဆုံခဲ႔ ရသည္ ။

ႏိုင္ငံကိုကာကြယ္ရန္အတြက္ မေရမတြက္ႏိုင္ေသာ စစ္ပြဲမ်ားဆင္ႏႊဲခဲ႔ရၿပီး လက္ဘႏြန္ ။ ဆိုင္းႏိုင္း ။ဂါဇာ ႏွင့္ အေနာက္ဖက္ကမ္းေျခေဒသမ်ား အတြင္းလက္တုံ႕ျပန္ ျပစ္ဒဏ္ခတ္ စစ္ပြဲမ်ား ဆင္ႏႊဲရင္း မဆုံးႏိုင္ေသာ ခရီးရွည္ႏွင့္အတူ ျပန္လည္ ရုန္းမထြက္ႏိုင္ေအာင္ ရွိလ််ွက္ရွိသည္ ။

လူဦးေရနည္းပါးေသာ္လည္း ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ပညာေရးစနစ္ ျမင့္မားေအာင္ ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ေပးႏိုင္ခဲ႔ျခင္း ႏွင့္ အေတာ္အသင့္ အရည္အေသြးရွိေသာ အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ကို ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ အတြင္း ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခဲ႔သည္ ။

လူ႕စြမ္းအား အရင္းအျမစ္အကန္႔အသတ္ရွိျခင္းသည္ အစၥေရးတပ္မေတာ္အား နည္းပညာပိုု္င္းဆိုင္ရာကို ပို၍ အားကိုးအားထားျပဳရေသာ လမ္းစဥ္ကို မလႊတ္တမ္း စြဲကိုင္မိေစၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ ႏိုင္ငံမ်ားထက္ တိုက္ရည္ခိုက္ရည္ သာလြန္ေသာ ။ နည္းပညာပိုင္းက်ြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္မႈရွိေသာ အရည္အခ်င္းရွိသည့္ တပ္မေတာ္တစ္ရပ္ အျဖစ္ ေပၚထြန္း လာေစသည္ ။

ထိုအေနအထားသည္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ေဒသတြင္း စစ္ေျမျပင္ အသုံးခ် အႏၲရာယ္အေပးႏိုငိဆုံး လက္နက္ ၅ မ်ိဴးးလို အစြမ္းထက္ လက္နက္မ်ားကို အစၥေရးတပ္မေတာ္ တစ္ခုတည္းကသာ ၿပိဳင္ဘက္မရွိ ပိုင္ဆိုင္ထားလာေစၿပီး စစ္ပြဲတစ္ခုအစပ်ိဳးသည္ ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ မလြဲမေသြ အလွည့္အေျပာင္း ျဖစ္လာေစႏိုင္မယ့္ လက္နက္ေတြ အျဖစ္ ေရာက္ရွိလာေစပါတယ္ –

(၁) Merkava ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္

Merkava MK-IV Tank

လက္နက္ကိုင္ တပ္ေပါင္းစု ေသနာပတိ Major General Israel Talik ႀကိဳးစားတီထြင္ခဲ႔သည္ Merkava Tank သည္ အစၥေရးတို႔၏ ပထမဆုံး ႏွင့္ ျပည္တြင္းျဖစ္ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္ တင့္ကားျဖစ္သည္ ။ ျပည္ပသို႔ ထုတ္လုပ္တင္ပို႔ရာင္းခ်ျခင္း ကိုလည္း မေတြရေပ။

အစၥေရး တပ္မေတာ္၏ Tank Doctrine အရ -Merkava တင့္ကို ေျမျပင္ႏွင့္ ကပ္ႏိုင္သမ်ွ ႏွိမ့္ထားရန္ ပစ္အားေကာင္းေသာ အေျမာက္တပ္ဆင္ေပးထားႏိုင္ရန္ အျပင္ အင္ဂ်င္အား တင့္၏အေရွ႕ပိုင္းတြင္ အထုိင္ခ် တပ္ဆင္ထားျခင္းအားျဖင့္ Crews မ်ားကို ပိုမိုအကာအကြယ္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ အထူးတီထြင္ ထုတ္လုပ္ထားသည့္ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္ တင့္ကားျဖစ္သည္။

ထုထည္ႀကီးမားေသာ ေလ်ာေစာက္ပုံ ေပါင္းစပ္လႊာကိုယ္ထည္ Composite Armor မ်ားေၾကာင့္ Merkava ကို အေကာင္းဆုံးတင့္အျဖစ္ ထင္ေပၚလာေစၿပီး ဆိုင္းႏိုင္းက်ြန္းဆြယ္ေပၚတြင္ အီဂ်စ္ သံခ်ပ္ကာ တပ္ဖြဲ႕မ်ား ဝိုင္းပတ္ စုစည္း ဆင္ႏႊဲေသာစစ္ပြဲ ။ ဆီးရီးယားတပ္ဖြဲ႕မ်ား ႏွင့္ ျဖစ္ပြားေသာ စစ္ပြဲမ်ားတြင္ ခုခံကာကြယ္ေရးႏွင့္ တန္ျပန္တိုက္ခိုက္ေရး နည္းဗ်ဴဟာ သုံး တိုက္ပြဲပုံစံမ်ားအတြက္ အလြန္တြဲဖက္ညီ လိုက္ဖက္သည့္ တင့္တစ္စီးျဖစ္ခဲ႔သည္ ။

Merkava တင့္၏ အေစာပိုင္း ပုံစံသည္ M1 Abrams ကနဦးတင့္မ်ားလိုပင္ ၿဗိတိသ်ွတို႔၏ 105 mm ပင္မအေျမာက္တစ္လက္ကို တပ္ဆင္ထားသည္ ။

အသစ္ထြက္လာသည့္ Merkava တင့္မ်ားတြင္ ျပည္တြင္းထုတ္ ၁၂၀ mm ေျပာင္းေခ်ာ အေျမာက္မ်ားကို ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္လာသည္ ။

ပင္မအေျမာက္သည္ ေပါက္ကြဲအားျမင့္ တင့္ဖ်က္က်ည္ High Explosive Anti-tank (HEAT ) က်ည္ႏွင့္ Armor Pierce ကိုယ္ထည္ေဖါက္က်ည္ ( AP ) မ်ား ထည့္သြင္းပစ္ခတ္လ်ွင္ အနည္းဆုံး မီတာ၂၀၀၀ အထိ တိက်မႈရွိသည္ ။

သမားရိုးက် က်ည္ Conventional Round မ်ားကို LAHAT missile ပုံစံထပ္ပိုးထားေပး၍ Merkava ၏ ပင္မအေျမာက္ေျပာင္းမွ ပစ္လႊတ္တိုက္ခိုက္ႏိုင္ၿပီး မီတာ ၉၀၀၀ ေက်ာ္အကြာအေဝးရွိ ပစ္မွတ္အား ေလဆာလမ္းညႊန္ေပးျခင္းျဖင့္ ထိမွန္ေအာင္ ပစ္ခတ္ႏိုင္စြမ္း ရွိလာသည္္ ။

Merkava တင့္မ်ားသည္ RPG အမ်ိဴးမ်ိဳးႏွင့္ ပဲ႔ထိန္း တင့္ဖ်က္ဒုံးမ်ားကို ခုခံတိုက္ဖ်က္ႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ တင့္ကာကြယ္ေရးစနစ္ Active Protection System မ်ားကို အေစာဆုံးသုံးစြဲသည္ Armoured Vehicle အခ်ိဳ႕တြင္ပါဝင္သည္ ။

အစၥေရးတပ္မေတာ္သည္ ေနာက္ဆုံးထုတ္ Mark lV အမ်ိဳးအစားတင့္ ၆၆၀ စီးႏွင့္အတူ Merkava တင့္ မ်ိဳးကြဲ ၂၀၀၀ အထိ ထုတ္လုပ္ခဲ႔ၾကသည္ ။

(၂) Spike Missile System တင့္ဖ်က္ႏွင့္ စြယ္စုံသုံး missile

Spike Missiles

Spike ATGM တင့္ဖ်က္ဒုံး က်ည္စနစ္သည္ တင့္ဖ်က္ဒုံးက်ည္စနစ္ ATGM အားလုံးနီးပါးႏွင့္ တူညီမႈရွိေအာင္ ထုတ္လုပ္ထားသည့္ တစ္ခုတည္း ေသာ Guided Anti-Tank Missile ျဖစ္သည္ ။

Spike မ်ားကို ေျခလ်ွင္တပ္သုံးယာဥ္မ်ားမွသည္ ရဟတ္ယာဥ္ ။ Drones ႏွင့္ စစ္ေရယာဥ္ မ်ားအထိ Platform မ်ိဳးစုံတြင္ တပ္ဆင္ပစ္ခတ္ႏိုင္သည္။

ရန္သူ႕ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ ။ သံခ်ပ္ကာယာဥ္ ။ ရဟတ္ယာဥ္ ။ေလယာဥ္ ။ ေရယာဥ္ ႏွင့္အႀကမ္းဖက္မႈဆန္ေသာ တန္ဖိုးျမင့္ပစ္မွတ္မ်ိဳးကိုလည္း သီးသန္႔ ႏွိမ္နင္းတိုက္ခိုက္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္ ။

တစ္ႀကိမ္သုံံး Spike ( SR ) စနစ္တြင္ တစ္ခ်ိန္က အေမရိကန္ေခတ္ေဟာင္း တင့္ဖ်က္ဒုံး LAWႏွင့္တူညီၿပီး တစ္ခါအသုံးျပဳၿပီး စြန္႕ပစ္ရန္ရန္ ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္ထားသည္ ။

Spike MR သည္ အေမရိကန္တို႔၏ Javelin ATGM ႏွင့္ ဆင္တူမႈရွိၿပီး ၂၅၀၀ မီတာအထိပစ္ခတ္ႏိုင္သည္ ။

Spike LR တြင္ အေမရိကန္ထုတ္ Tow ll B ႏွင့္တူညီ ျပီး မီတာ ၄၀၀၀ ေက်ာိအထိပစ္ခတ္ႏိုငိသည္ ။

Spike ER သည္ အေမရိကန္ထုတ္ Hellfire ဒုံးက်ည္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားဆင္တူမႈရွိသည္ ။

Spike NLOS ( Non-line of Sight ) Ground to Ground version တြင္ ၂၅ ကီလိုမီတာအကြာအေဝးရွိ ပစ္မွတ္အား data link စနစ္ ( သို႔ ) coordinate
pinpoint မွတ္သားပုံႏွင့္ ပ်ံသန္းၿပီး EO sensor မွတစ္ဆင့္ operator ေရႊးခ်ယ္ေသာ ပစ္မွတ္ကို လိုက္လံဖ်က္စီးႏိုင္သည္ ။

Spike ဒုံးထိပ္ပိုင္းတြင္ အပူေငြ႕ရွာ Thermal Seeker စနစ္ပါဝင္ၿပီး ၈၀၀ မီတာအကြာအေဝးမွ ေပါက္ကြဲမႈ တုံ႕ျပန္သံခ်ပ္ကာ ERA ကိုေဖာက္ထြင္း ႏိုင္သည့္ Tandem Warhead ကိုတပ္ဆင္ေပးထားသည္ ။

ႏွစ္သုံးဆယ္ေက်ာ္အေတြ႕အႀကဳံရွိ Combat Proven ATGM မ်ားျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ႀကည္းတပ္သုံုး Javelin ., China’s Unproven HJ-12 , Japan’s Mysterious LMAT-1 , Swedish’s NLAW and Bill-2 ATGM မ်ားကဲ႔သို႔ နာမည္ေက်ာ္ႀကားၿပီး အေမရိကန္ႀကည္းတပ္သုံး Javelin ATGM မ်ားႏွင့္ ပုခုံးျခင္းယွဥ္ႏိုင္ေသာ ATGM စနစ္ျဖစ္သည္။

Spike ATGM မ်ားကို 1997 ခုႏွစ္တြင္စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ႔ၿပီး ယင္းမတိုင္မီ 1980 ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား အတြင္းက အျခားနာမည္မ်ားႏွင့္ အသုံးျပဳခဲ႔သည္။

၁၉၈၂ လက္ဘႏြန္စစ္ပြဲ ။ Second Antifada စစ္ပြဲ ။အီရတ္စစ္ပြဲ ။၂၀၀၆ လက္ဘႏြန္စစ္ပြဲ။ အာဖကန္စစ္ပြဲ ။ ဂါဇာကမ္းေျမာင္စစ္ပြဲႏွင့္ အစၥေရး ဂါဇာ အေရးအခင္း မ်ားတြင္ အသုံးျပဳခဲ႔သည္။

မႀကာခင္က ၿပီးဆုံးသြားေသာ Paris Air Show တြင္ Israel Company Rafael Advanced Defense Systems သည္ Range and Lethality တြင္ သိသိသာသာ အဆင့္ျမွင့္တင္ထားေသာ ၄င္း၏ 5 th Gen Spike Missile Systems အားပြဲထုတ္ခဲ႔သည္။

ကုမၸဏီ၏တရားဝင္ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခ်က္ အရ Spike LR သည္ Spike Launcher အမ်ိဳးမ်ိဳးမွပစ္လႊတ္ႏိုင္သည့္ အစြမ္းထက္ျမက္ေသာ Multi-Purpose Missile ျဖစ္ေႀကာင္း သိရွိရသည္ ။

4th Gen ႏွင့္ 5 th Gen မ်ားတြင္ ATGM စြမ္းရည္အျပင္ ေခတ္သစ္စစ္ပြဲမ်ားမွ ေတာင္းဆိုခ်က္အတိုင္း Multi -Purpose စြမ္းရည္မ်ား ပိုင္ဆိုင္လာမည္ျဖစ္သည္။

ပစ္ခတ္ႏိုင္ေသာစနစ္ႏွင့္ မ်ိဳးကြဲမ်ား

====================

Guidance Systems ; ( infrared Homing , Electro Optical ( CCD or IR or Dual CCD or IIR ), Passive CCD or Dual CCD / IIR seeker )

Variants ;

1- Spike SR ( short range ) 800 m

2- Spike MR ( medium range ) 2500 m

3- Spike LR ( long range ) 4000 m

4-Spike ER ( extend range sight ) 8000 m

5-Spike NLOS ( non-light of sight) extreme long range of sight 25 km

6- Mini-Spike (portable, compact personnel form )

(၃) Iron Dome ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးစနစ္

Iron Dome

Iron Dome သည္ ေန႔ / ည ရာသီဥတုမေရြး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္သည့္ ေလေၾကာင္းၿခိမ္းေျခာက္မႈရန္ ကာကြယ္ေရး စနစ္ျဖစ္သည္ ။

ေရႊ႕လ်ားသယ္ေဆာင္ ႏိုင္စြမ္းရွိၿပီး တစ္ဘက္နယ္ေျမအတြင္းမွ ပစ္လႊတ္တိုက္ခိုက္လာမည့္ခရီးတို Rocket မ်ား ။အေျမာက္က်ည္ ႏွင့္ ေမာ္တာက်ည္မ်ားတြင္ လူေနရပ္ကြက္ႏွင့္ အေရးႀကီးပစ္မွတ္မ်ားကို အႏၲရာယ္ေပးႏိုင္သည့္က်ည္မ်ားကိုသာ ၄ ကီလိုမီတာမွ ၇၀ ကီလိုမီတာအတြင္း ၾကားျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ဖ်က္ဆီးျခင္း ျပဳ
လုပ္ႏိုင္ရန္ ဒီဇိုင္းထုတ္ထားသည္ ။

Iron Dome ၏ ၾကားျဖတ္ႏိုင္ေသာ အကြာအေဝးကုိ ၇၀ ကီလိုမီတာမွ ၂၇၀ ကီလိုမီတာအထိေရာက္ရွိေအာင္ အားထုတ္လ်ွက္ရွိၿပီး Range မတူညီေသာ ။ ဦးတည္ခ်က္မတူညီေသာ Rocket ႏွစ္မ်ိဳးကို တစ္ခ်ိန္တည္း ၾကားျဖတ္ ဖ်က္ဆီးပစ္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္ ။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္မတ္လမွ စ၍ အစၥေရးႏိုင္ငံ၏ အႏၲရာယ္က်ေရာက္မႈမ်ားေသာ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ တပ္ျဖန္႔ခ်ထားၿပီး canister တစ္ခုလ်ွင္ ၃ မီတာရွည္ေသာ Tamir rocket ၃ လုံးမွ ၄ လုံးအထိ ပါဝင္ၿပီး ယူနစ္တစ္ခုလ်ွင္ missile ၂၀ ခန္႔ပါဝင္သည္ ။

အစၥေရးႏုိင္ငံအတြင္း Battery ၁၀ ခုအထိ တပ္ျဖန္႔ခ်ထားသည္ ။

ဂါဇာအစၥေရး ပဋိပကၡ ။ Operation Pillar Defense ။ Operatiin Protection
Edge ႏွင့္ ဆိုင္းႏုိင္း ပုန္ကန္ထၾကြမႈမ်ားတြင္ အေကာင္းဆုံး အသုံးေတာ္ ခံခဲ႔ၿပီးျဖစ္သည့္ combat proven စနစ္ျဖစ္ၿပီး အျမင့္ပ်ံမ်ားကို Tamir စနစ္ျဖင့္ ႏွိမ္နင္းျခင္းအျပင္ အနိမ့္ပ်ံ Rocket , Motar ႏွင့္ အေျမာက္က်ည္မ်ားကို C-RAM ( counter rocket , artillery and motar ) စက္အေျမာက္ မ်ားျဖင့္ ပူးတြဲ တိုက္ခိုက္ျခင္းျဖင့္ သတ္မွတ္ေဒသတစ္ခုအား ရာႏႈန္ျပည့္နီးပါး အကာအကြယ္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ ။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဧပရယ္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ဂါဇာကမ္းေျမာင္ေဒသရွိ ဟားမာစ္မ်ား
မွ ဆိုဗီယက္ထုတ္ BM-21 Grad MLRS မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ိဳးကို Iron Dome စနစ္ျဖင့္ရာႏႈန္းျပည့္ ၾကားျဖတ္ ဖ်က္စီးပစ္ႏိုင္ခဲ႔သည္ ။

(၄) Tavor Assault Rifle ေမာင္းျပန္ေျခမႈန္းေရး ရိုင္ဖယ္

Tavor Assault Rifle

Tavor သည္ အစၥေရးတပ္မေတာ္၏ ဒုတိယမ်ိဳးဆက္ ျပည္တြင္းျဖစ္ ေျခလ်င္တပ္ အဆင့္အတန္းသုံး ေျခမႈန္းေရးရိုင္ဖယ္ ျဖစ္သည္ ။

အပစ္လက္ကိုင္ခလုတ္ Trigger ၏ ေနာက္တြင္ က်ည္အိမ္ magazine ထည့္သြင္းထားသည့္ ေခတ္ေရွ႕ေျပးဒီဇိုင္းသည္ စိတ္ကူးယဥ္ဆန္လွၿပီး ရိုင္ဖယ္ေျပာင္းအရွည္ ကိုလည္း ယခင္ရိုင္ဖယ္မ်ား၏ ပုံမွန္အတိုင္းအရွည္အတိုင္း ထိန္းသိမ္းထားသျဖင့္ ထိေရာက္မႈအကြာအေဝး ကိုထိခိုက္ေစျခင္းမရွိေပ ။

Tavor Rifle သည္ ၂၁ ရာစု ၏ လက္နက္တစ္ခုအျဖစ္ ထင္ရဟန္ရွိေသာ္လည္း
အတြင္းပိုင္း ရင္းျမစ္မ်ားမွာ ၂၀ ရာစုပုံစံမ်ားကို တိတိက်က်လိုက္နာထားသည္ ။

AK-47 ႏွင့္ M 1 Garand တို႔တြင္ အသုံးျပဳထားသည့္ ယမ္းေငြ႕ ဂတ္စ္အားျဖင့္ က်ည္ရိုက္တန္အား ရွည္လ်ားစြာေနာက္ ျပန္ကန္ေစသည့္ ဆုံလည္ေမာင္းတုန္း ကို အသုံးခ်ထားသည္ Bullpup အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္ ။

Bullpup Rifle အရွည္ ၂၈ လက္မတြင္ ေျပာင္းအရွည္ ၁၈ လက္မအထိထည့္
သြင္းထားသည္ ၊

Magazine အတြင္း 5.56 mm ေနတိုးစံျပဳက်ည္ ၃၀ အထိထည့္သြင္းႏိုင္သည္ ။

ပို၍ ေသးငယ္ေသာ version တြင္ 9mm calibre Pistol က်ည္ထည့္သြင္းပစ္ခတ္ႏိုင္သည္ ။

(၅) Namer APC သံခ်ပ္ကာ လူသယ္ယာဥ္

Namer Armour Personnel Carrier

Namer ကို Israel Ordnace Corps မွထုတ္လုပ္ၿပီး ၁၂၀၀ Hp ရွိသည့္ အင္ဂ်င္ကိုတပ္ဆင္ေပးထားသည္ ။ သံခ်ပ္ကာလူသယ္ယာဥ္မ်ားတြင္ အကာအကြယ္ေကာင္းမြန္ၿပီး ႏွင့္ အထူထဲ အေလးလံဆုံးျဖစ္သည္ ။

တန္ ၆၀ အေလးခ်ိန္ရွိၿပီး Merkava MK – lV ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္အား Turret ဆုံလည္ႏွင့္ အေျမာက္ေျပာင္း ျဖဳတ္ထားေသာ ပုံစံႏွင့္တူညီသည္ ။

ယခင္ Namer APC မ်ားသည္ Merkava MK -l ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ မ်ား အား စတင္ ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းထုတ္လုပ္ေသာ Namer မ်ားသည္ အရည္အေသြးပိုင္း လုံျခဳံစိတ္ခ်မႈျမင့္မားေစရန္ Merkava MK – lV မ်ားကို အသြင္ေျပာင္းလဲလာၾကသည္ ။

တပ္မ ၃ ခုစာ အတြက္ Namer APC အစီးေရ ၁၂၀ ထုတ္လုပ္ထားၿပီး ၃၇၀ ခန္႔အထိ ေရာက္ရွိရန္ေမ်ာ္မွန္း ထားၿပီး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ကတည္းက ယေန႔အခ်ိန္ထိ စစ္ပြဲနယ္ေျမမ်ားအတြင္း အေကာင္းဆုံးအသုံးေတာ္ ခံလ်ွက္ရွိသည္ ။

သတၳဴ စပ္အလႊာမ်ား.Composite ကို ယာဥ္ေရွ႕ပိုင္း ေမးေစ့ ႏွင့္ ဆင္ေျခေလ်ာ
ေနရာမ်ား ။ ေဘးဘက္ႏွင့္ ခ်ိန္းကာေနမ်ားတြင္ ထူထဲေအာင္ ထပ္ပိုးေပးထား
သည့္အျပင္ RPG ႏွင့္ Atgm မ်ားကို ၾကားျဖတ္ဖ်က္ဆီးရန္ Trophy hard kill
စနစ္ကိုလည္း Merkava -MK IV လိုပင္ တပ္ဆင္ေပးထားသည္ ။

M2 Bradley , BMP -3 နဲ႔ Warrior လို သံခ်ပ္ကာလူသယ္ယာဥ္မ်ားထက္ Namer APC သည္ ေခတ္သစ္ ပဲ႔ထိိန္းလမ္းညႊန္ တင့္ဖ်က္က်ည္ တင့္ကားက်ည္ဆန္မ်ား ဒဏ္ကို အေကာင္းဆုံးခံ ႏိုင္ရည္စြမ္းရွိလာေစသည္ ။

M2 Browning စက္ေသနတ္္ကို ၃၆၀ ဒီကရီတန္ျပန္ ေျခမႈန္းပစ္ခတ္ႏိုင္ရန္ Turret ေနရာေဟာင္းတြင္ တပ္ဆင္ထားၿပီး Namer တစ္စီးဖြဲ႕စီးပုံအရ ယာဥ္ေမာင္း အပါအဝင္ လက္နက္ထိန္းခ်ဳပ္ပစ္ခတ္သူ ႏွင့္ အမိန္႔ေပးကြပ္ကဲအရာရွိ အဖြဲ႕သား ၃ ဦးပါဝင္သည္ ။ ေျခလ််ွင္စစ္သည္ ၉ ဦးကို လုံျခဳံစြာ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္စြမ္းရွိသည္ ။

# zar ma ni
# GDT

by Kyle Mizkonami
http://nationalinterest.org/…/the-israeli-armys-5-most-leth…

အစ္စရေး လေတပ်နီးနီးပင် အစ္စရေးတပ်မတော်သည်လည်း အဘက်ဘက်တွင်
နိမ့်ကျလျှက်ရှိသော အခြေအနေတစ်ခုမှ လူတစ်လုံး သူတစ်လုံးဖြစ်အောင် အင်တိုက်အားတိုက် ရုန်းကန်ရင်း အစပြု ခဲ့ရသည်။

အစ္စရေး မြေပြင်တပ်ဖွဲ့များ၏ မူလအဖွဲ့အစည်းမှာ Haganah ဖြစ်ပြီး ဂျူးလူမျိုးတို့၏ အကျိူးစီးပွားကို ကာကွယ်ရန် ၁၉၂၀ ခုနှစ်အစောပိုင်း ကာလများတွင် တွင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် ဇီယွန်ဝါဒီ ပြည်သူ့စစ်များဖြစ်သည် ။

Hagahna သည် အစပိုင်းတွင် ဗြိတိသျှဘက်မှ သြဇာတိက္ကမကြီးမားသူများနှင့်အတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သော်လည်း ဝင်ရိုးတန်းနိုင်ငံများ ကျဆုံးချိန်နီးကပ်လာခြင်းနှင့် ဂျူ းနိုင်ငံတော်ကြီး တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ရုပ်လုံးပေါ်လာရန် အကောင်အထည် ဖေါ်ရသည့် ၁၉၄၄ ခုနှစ် အလှည့်အပြောင်းတွင်
ဆန့်ကျင် တော်လှန်ရေးလမ်းစဉ်ကို ကိုင်စွဲခဲ့သည် ။

အစ္စရေးနိုင်ငံ တည်ထောင်ပြီး နှစ်ပတ်အကြာ ၁၉၄၇ တွင် Hagahna ကို သမားရိုးကျစစ်တပ် ပုံစံတစ်ခုဖြစ်အောင် ပြောင်းလဲ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး အစ္စရေးတပ်မတော်အဖြစ် အမည်ပြောင်းလဲခဲ့သည် ။

အစ္စရေး တပ်မတော် စတင်တည်ထောင်ပြီး အချိန်ကာလ ကတည်းကပင် ဆယ်စုနှစ်တိုင်း စစ်ပွဲနှင့် ကြုံဆုံခဲ့ ရသည် ။

နိုင်ငံကိုကာကွယ်ရန်အတွက် မရေမတွက်နိုင်သော စစ်ပွဲများဆင်နွှဲခဲ့ရပြီး လက်ဘနွန် ။ ဆိုင်းနိုင်း ။ဂါဇာ နှင့် အနောက်ဖက်ကမ်းခြေဒေသများ အတွင်းလက်တုံ့ပြန် ပြစ်ဒဏ်ခတ် စစ်ပွဲများ ဆင်နွှဲရင်း မဆုံးနိုင်သော ခရီးရှည်နှင့်အတူ ပြန်လည် ရုန်းမထွက်နိုင်အောင် ရှိလျျှက်ရှိသည် ။

လူဦးရေနည်းပါးသော်လည်း နိုင်ငံသားများအတွက် ပညာရေးစနစ် မြင့်မားအောင် လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်ပေးနိုင်ခဲ့ခြင်း နှင့် အတော်အသင့် အရည်အသွေးရှိသော အမျိုးသားတပ်မတော်ကို ၁၉၄၇ ခုနှစ် အတွင်း ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့သည် ။

လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်အကန့်အသတ်ရှိခြင်းသည် အစ္စရေးတပ်မတော်အား နည်းပညာပိုု်င်းဆိုင်ရာကို ပို၍ အားကိုးအားထားပြုရသော လမ်းစဉ်ကို မလွှတ်တမ်း စွဲကိုင်မိစေပြီး ပတ်ဝန်းကျင် နိုင်ငံများထက် တိုက်ရည်ခိုက်ရည် သာလွန်သော ။ နည်းပညာပိုင်းကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုရှိသော အရည်အချင်းရှိသည့် တပ်မတော်တစ်ရပ် အဖြစ် ပေါ်ထွန်း လာစေသည် ။

ထိုအနေအထားသည် အရှေ့အလယ်ပိုင်း ဒေသတွင်း စစ်မြေပြင် အသုံးချ အန္တရာယ်အပေးနိုငိဆုံး လက်နက် ၅ မျိူးးလို အစွမ်းထက် လက်နက်များကို အစ္စရေးတပ်မတော် တစ်ခုတည်းကသာ ပြိုင်ဘက်မရှိ ပိုင်ဆိုင်ထားလာစေပြီး စစ်ပွဲတစ်ခုအစပျိုးသည် နှင့် တပြိုင်နက် မလွဲမသွေ အလှည့်အပြောင်း ဖြစ်လာစေနိုင်မယ့် လက်နက်တွေ အဖြစ် ရောက်ရှိလာစေပါတယ် –

(၁) Merkava ပင်မတိုက်ပွဲဝင်တင့်

လက်နက်ကိုင် တပ်ပေါင်းစု သေနာပတိ Major General Israel Talik ကြိုးစားတီထွင်ခဲ့သည် Merkava Tank သည် အစ္စရေးတို့၏ ပထမဆုံး နှင့် ပြည်တွင်းဖြစ် ပင်မတိုက်ပွဲဝင် တင့်ကားဖြစ်သည် ။ ပြည်ပသို့ ထုတ်လုပ်တင်ပို့ရာင်းချခြင်း ကိုလည်း မတွေရပေ။

အစ္စရေး တပ်မတော်၏ Tank Doctrine အရ -Merkava တင့်ကို မြေပြင်နှင့် ကပ်နိုင်သမျှ နှိမ့်ထားရန် ပစ်အားကောင်းသော အမြောက်တပ်ဆင်ပေးထားနိုင်ရန် အပြင် အင်ဂျင်အား တင့်၏အရှေ့ပိုင်းတွင် အထိုင်ချ တပ်ဆင်ထားခြင်းအားဖြင့် Crews များကို ပိုမိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်ရန်အတွက် အထူးတီထွင် ထုတ်လုပ်ထားသည့် ပင်မတိုက်ပွဲဝင် တင့်ကားဖြစ်သည်။

ထုထည်ကြီးမားသော လျောစောက်ပုံ ပေါင်းစပ်လွှာကိုယ်ထည် Composite Armor များကြောင့် Merkava ကို အကောင်းဆုံးတင့်အဖြစ် ထင်ပေါ်လာစေပြီး ဆိုင်းနိုင်းကျွန်းဆွယ်ပေါ်တွင် အီဂျစ် သံချပ်ကာ တပ်ဖွဲ့များ ဝိုင်းပတ် စုစည်း ဆင်နွှဲသောစစ်ပွဲ ။ ဆီးရီးယားတပ်ဖွဲ့များ နှင့် ဖြစ်ပွားသော စစ်ပွဲများတွင် ခုခံကာကွယ်ရေးနှင့် တန်ပြန်တိုက်ခိုက်ရေး နည်းဗျူဟာ သုံး တိုက်ပွဲပုံစံများအတွက် အလွန်တွဲဖက်ညီ လိုက်ဖက်သည့် တင့်တစ်စီးဖြစ်ခဲ့သည် ။

Merkava တင့်၏ အစောပိုင်း ပုံစံသည် M1 Abrams ကနဦးတင့်များလိုပင် ဗြိတိသျှတို့၏ 105 mm ပင်မအမြောက်တစ်လက်ကို တပ်ဆင်ထားသည် ။

အသစ်ထွက်လာသည့် Merkava တင့်များတွင် ပြည်တွင်းထုတ် ၁၂၀ mm ပြောင်းချော အမြောက်များကို ပြောင်းလဲတပ်ဆင်လာသည် ။

ပင်မအမြောက်သည် ပေါက်ကွဲအားမြင့် တင့်ဖျက်ကျည် High Explosive Anti-tank (HEAT ) ကျည်နှင့် Armor Pierce ကိုယ်ထည်ဖေါက်ကျည် ( AP ) များ ထည့်သွင်းပစ်ခတ်လျှင် အနည်းဆုံး မီတာ၂၀၀၀ အထိ တိကျမှုရှိသည် ။

သမားရိုးကျ ကျည် Conventional Round များကို LAHAT missile ပုံစံထပ်ပိုးထားပေး၍ Merkava ၏ ပင်မအမြောက်ပြောင်းမှ ပစ်လွှတ်တိုက်ခိုက်နိုင်ပြီး မီတာ ၉၀၀၀ ကျော်အကွာအဝေးရှိ ပစ်မှတ်အား လေဆာလမ်းညွှန်ပေးခြင်းဖြင့် ထိမှန်အောင် ပစ်ခတ်နိုင်စွမ်း ရှိလာသည် ။

Merkava တင့်များသည် RPG အမျိူးမျိုးနှင့် ပဲ့ထိန်း တင့်ဖျက်ဒုံးများကို ခုခံတိုက်ဖျက်နိုင်စွမ်းရှိသည့် တင့်ကာကွယ်ရေးစနစ် Active Protection System များကို အစောဆုံးသုံးစွဲသည် Armoured Vehicle အချို့တွင်ပါဝင်သည် ။

အစ္စရေးတပ်မတော်သည် နောက်ဆုံးထုတ် Mark lV အမျိုးအစားတင့် ၆၆၀ စီးနှင့်အတူ Merkava တင့် မျိုးကွဲ ၂၀၀၀ အထိ ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြသည် ။

(၂) Spike Missile System တင့်ဖျက်နှင့် စွယ်စုံသုံး missile

Spike ATGM တင့်ဖျက်ဒုံး ကျည်စနစ်သည် တင့်ဖျက်ဒုံးကျည်စနစ် ATGM အားလုံးနီးပါးနှင့် တူညီမှုရှိအောင် ထုတ်လုပ်ထားသည့် တစ်ခုတည်း သော Guided Anti-Tank Missile ဖြစ်သည် ။

Spike များကို ခြေလျှင်တပ်သုံးယာဉ်များမှသည် ရဟတ်ယာဉ် ။ Drones နှင့် စစ်ရေယာဉ် များအထိ Platform မျိုးစုံတွင် တပ်ဆင်ပစ်ခတ်နိုင်သည်။

ရန်သူ့ ပင်မတိုက်ပွဲဝင်တင့် ။ သံချပ်ကာယာဉ် ။ ရဟတ်ယာဉ် ။လေယာဉ် ။ ရေယာဉ် နှင့်အကြမ်းဖက်မှုဆန်သော တန်ဖိုးမြင့်ပစ်မှတ်မျိုးကိုလည်း သီးသန့် နှိမ်နင်းတိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းရှိသည် ။

တစ်ကြိမ်သုံံး Spike ( SR ) စနစ်တွင် တစ်ချိန်က အမေရိကန်ခေတ်ဟောင်း တင့်ဖျက်ဒုံး LAWနှင့်တူညီပြီး တစ်ခါအသုံးပြုပြီး စွန့်ပစ်ရန်ရန် ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထားသည် ။

Spike MR သည် အမေရိကန်တို့၏ Javelin ATGM နှင့် ဆင်တူမှုရှိပြီး ၂၅၀၀ မီတာအထိပစ်ခတ်နိုင်သည် ။

Spike LR တွင် အမေရိကန်ထုတ် Tow ll B နှင့်တူညီ ပြီး မီတာ ၄၀၀၀ ကျောိအထိပစ်ခတ်နိုငိသည် ။

Spike ER သည် အမေရိကန်ထုတ် Hellfire ဒုံးကျည်များနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များဆင်တူမှုရှိသည် ။

Spike NLOS ( Non-line of Sight ) Ground to Ground version တွင် ၂၅ ကီလိုမီတာအကွာအဝေးရှိ ပစ်မှတ်အား data link စနစ် ( သို့ ) coordinate
pinpoint မှတ်သားပုံနှင့် ပျံသန်းပြီး EO sensor မှတစ်ဆင့် operator ရွှေးချယ်သော ပစ်မှတ်ကို လိုက်လံဖျက်စီးနိုင်သည် ။

Spike ဒုံးထိပ်ပိုင်းတွင် အပူငွေ့ရှာ Thermal Seeker စနစ်ပါဝင်ပြီး ၈၀၀ မီတာအကွာအဝေးမှ ပေါက်ကွဲမှု တုံ့ပြန်သံချပ်ကာ ERA ကိုဖောက်ထွင်း နိုင်သည့် Tandem Warhead ကိုတပ်ဆင်ပေးထားသည် ။

နှစ်သုံးဆယ်ကျော်အတွေ့အကြုံရှိ Combat Proven ATGM များဖြစ်ပြီး အမေရိကန်ကြည်းတပ်သုံး Javelin ., China’s Unproven HJ-12 , Japan’s Mysterious LMAT-1 , Swedish’s NLAW and Bill-2 ATGM များကဲ့သို့ နာမည်ကျော်ကြားပြီး အမေရိကန်ကြည်းတပ်သုံး Javelin ATGM များနှင့် ပုခုံးခြင်းယှဉ်နိုင်သော ATGM စနစ်ဖြစ်သည်။

Spike ATGM များကို 1997 ခုနှစ်တွင်စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး ယင်းမတိုင်မီ 1980 ပြည့်လွန်နှစ်များ အတွင်းက အခြားနာမည်များနှင့် အသုံးပြုခဲ့သည်။

၁၉၈၂ လက်ဘနွန်စစ်ပွဲ ။ Second Antifada စစ်ပွဲ ။အီရတ်စစ်ပွဲ ။၂၀၀၆ လက်ဘနွန်စစ်ပွဲ။ အာဖကန်စစ်ပွဲ ။ ဂါဇာကမ်းမြောင်စစ်ပွဲနှင့် အစ္စရေး ဂါဇာ အရေးအခင်း များတွင် အသုံးပြုခဲ့သည်။

မကြာခင်က ပြီးဆုံးသွားသော Paris Air Show တွင် Israel Company Rafael Advanced Defense Systems သည် Range and Lethality တွင် သိသိသာသာ အဆင့်မြှင့်တင်ထားသော ၎င်း၏ 5 th Gen Spike Missile Systems အားပွဲထုတ်ခဲ့သည်။

ကုမ္ပဏီ၏တရားဝင်ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုချက် အရ Spike LR သည် Spike Launcher အမျိုးမျိုးမှပစ်လွှတ်နိုင်သည့် အစွမ်းထက်မြက်သော Multi-Purpose Missile ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည် ။

4th Gen နှင့် 5 th Gen များတွင် ATGM စွမ်းရည်အပြင် ခေတ်သစ်စစ်ပွဲများမှ တောင်းဆိုချက်အတိုင်း Multi -Purpose စွမ်းရည်များ ပိုင်ဆိုင်လာမည်ဖြစ်သည်။

ပစ်ခတ်နိုင်သောစနစ်နှင့် မျိုးကွဲများ

====================

Guidance Systems ; ( infrared Homing , Electro Optical ( CCD or IR or Dual CCD or IIR ), Passive CCD or Dual CCD / IIR seeker )

Variants ;

1- Spike SR ( short range ) 800 m

2- Spike MR ( medium range ) 2500 m

3- Spike LR ( long range ) 4000 m

4-Spike ER ( extend range sight ) 8000 m

5-Spike NLOS ( non-light of sight) extreme long range of sight 25 km

6- Mini-Spike (portable, compact personnel form )

(၃) Iron Dome လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်

Iron Dome သည် နေ့ / ည ရာသီဥတုမရွေး တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သည့် လေကြောင်းခြိမ်းခြောက်မှုရန် ကာကွယ်ရေး စနစ်ဖြစ်သည် ။

ရွှေ့လျားသယ်ဆောင် နိုင်စွမ်းရှိပြီး တစ်ဘက်နယ်မြေအတွင်းမှ ပစ်လွှတ်တိုက်ခိုက်လာမည့်ခရီးတို Rocket များ ။အမြောက်ကျည် နှင့် မော်တာကျည်များတွင် လူနေရပ်ကွက်နှင့် အရေးကြီးပစ်မှတ်များကို အန္တရာယ်ပေးနိုင်သည့်ကျည်များကိုသာ ၄ ကီလိုမီတာမှ ၇၀ ကီလိုမီတာအတွင်း ကြားဖြတ်ခြင်းနှင့် ဖျက်ဆီးခြင်း ပြု
လုပ်နိုင်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည် ။

Iron Dome ၏ ကြားဖြတ်နိုင်သော အကွာအဝေးကို ၇၀ ကီလိုမီတာမှ ၂၇၀ ကီလိုမီတာအထိရောက်ရှိအောင် အားထုတ်လျှက်ရှိပြီး Range မတူညီသော ။ ဦးတည်ချက်မတူညီသော Rocket နှစ်မျိုးကို တစ်ချိန်တည်း ကြားဖြတ် ဖျက်ဆီးပစ်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ထားသည် ။

၂၀၁၁ ခုနှစ်မတ်လမှ စ၍ အစ္စရေးနိုင်ငံ၏ အန္တရာယ်ကျရောက်မှုများသော နယ်စပ်ဒေသများတွင် တပ်ဖြန့်ချထားပြီး canister တစ်ခုလျှင် ၃ မီတာရှည်သော Tamir rocket ၃ လုံးမှ ၄ လုံးအထိ ပါဝင်ပြီး ယူနစ်တစ်ခုလျှင် missile ၂၀ ခန့်ပါဝင်သည် ။

အစ္စရေးနိုင်ငံအတွင်း Battery ၁၀ ခုအထိ တပ်ဖြန့်ချထားသည် ။

ဂါဇာအစ္စရေး ပဋိပက္ခ ။ Operation Pillar Defense ။ Operatiin Protection
Edge နှင့် ဆိုင်းနိုင်း ပုန်ကန်ထကြွမှုများတွင် အကောင်းဆုံး အသုံးတော် ခံခဲ့ပြီးဖြစ်သည့် combat proven စနစ်ဖြစ်ပြီး အမြင့်ပျံများကို Tamir စနစ်ဖြင့် နှိမ်နင်းခြင်းအပြင် အနိမ့်ပျံ Rocket , Motar နှင့် အမြောက်ကျည်များကို C-RAM ( counter rocket , artillery and motar ) စက်အမြောက် များဖြင့် ပူးတွဲ တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြင့် သတ်မှတ်ဒေသတစ်ခုအား ရာနှုန်ပြည့်နီးပါး အကာအကွယ်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည် ။

၂၀၁၁ ခုနှစ် ဧပရယ်လ ၇ ရက်နေ့တွင် ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသရှိ ဟားမာစ်များ
မှ ဆိုဗီယက်ထုတ် BM-21 Grad MLRS များဖြင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုမျိုးကို Iron Dome စနစ်ဖြင့်ရာနှုန်းပြည့် ကြားဖြတ် ဖျက်စီးပစ်နိုင်ခဲ့သည် ။

(၄) Tavor Assault Rifle မောင်းပြန်ခြေမှုန်းရေး ရိုင်ဖယ်

Tavor သည် အစ္စရေးတပ်မတော်၏ ဒုတိယမျိုးဆက် ပြည်တွင်းဖြစ် ခြေလျင်တပ် အဆင့်အတန်းသုံး ခြေမှုန်းရေးရိုင်ဖယ် ဖြစ်သည် ။

အပစ်လက်ကိုင်ခလုတ် Trigger ၏ နောက်တွင် ကျည်အိမ် magazine ထည့်သွင်းထားသည့် ခေတ်ရှေ့ပြေးဒီဇိုင်းသည် စိတ်ကူးယဉ်ဆန်လှပြီး ရိုင်ဖယ်ပြောင်းအရှည် ကိုလည်း ယခင်ရိုင်ဖယ်များ၏ ပုံမှန်အတိုင်းအရှည်အတိုင်း ထိန်းသိမ်းထားသဖြင့် ထိရောက်မှုအကွာအဝေး ကိုထိခိုက်စေခြင်းမရှိပေ ။

Tavor Rifle သည် ၂၁ ရာစု ၏ လက်နက်တစ်ခုအဖြစ် ထင်ရဟန်ရှိသော်လည်း
အတွင်းပိုင်း ရင်းမြစ်များမှာ ၂၀ ရာစုပုံစံများကို တိတိကျကျလိုက်နာထားသည် ။

AK-47 နှင့် M 1 Garand တို့တွင် အသုံးပြုထားသည့် ယမ်းငွေ့ ဂတ်စ်အားဖြင့် ကျည်ရိုက်တန်အား ရှည်လျားစွာနောက် ပြန်ကန်စေသည့် ဆုံလည်မောင်းတုန်း ကို အသုံးချထားသည် Bullpup အမျိုးအစားဖြစ်သည် ။

Bullpup Rifle အရှည် ၂၈ လက်မတွင် ပြောင်းအရှည် ၁၈ လက်မအထိထည့်
သွင်းထားသည် ၊

Magazine အတွင်း 5.56 mm နေတိုးစံပြုကျည် ၃၀ အထိထည့်သွင်းနိုင်သည် ။

ပို၍ သေးငယ်သော version တွင် 9mm calibre Pistol ကျည်ထည့်သွင်းပစ်ခတ်နိုင်သည် ။

(၅) Namer APC သံချပ်ကာ လူသယ်ယာဉ်

Namer ကို Israel Ordnace Corps မှထုတ်လုပ်ပြီး ၁၂၀၀ Hp ရှိသည့် အင်ဂျင်ကိုတပ်ဆင်ပေးထားသည် ။ သံချပ်ကာလူသယ်ယာဉ်များတွင် အကာအကွယ်ကောင်းမွန်ပြီး နှင့် အထူထဲ အလေးလံဆုံးဖြစ်သည် ။

တန် ၆၀ အလေးချိန်ရှိပြီး Merkava MK – lV ပင်မတိုက်ပွဲဝင်တင့်အား Turret ဆုံလည်နှင့် အမြောက်ပြောင်း ဖြုတ်ထားသော ပုံစံနှင့်တူညီသည် ။

ယခင် Namer APC များသည် Merkava MK -l ပင်မတိုက်ပွဲဝင်တင့် များ အား စတင် ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းထုတ်လုပ်သော Namer များသည် အရည်အသွေးပိုင်း လုံခြုံစိတ်ချမှုမြင့်မားစေရန် Merkava MK – lV များကို အသွင်ပြောင်းလဲလာကြသည် ။

တပ်မ ၃ ခုစာ အတွက် Namer APC အစီးရေ ၁၂၀ ထုတ်လုပ်ထားပြီး ၃၇၀ ခန့်အထိ ရောက်ရှိရန်မျော်မှန်း ထားပြီး ၂၀၀၈ ခုနှစ် ကတည်းက ယနေ့အချိန်ထိ စစ်ပွဲနယ်မြေများအတွင်း အကောင်းဆုံးအသုံးတော် ခံလျှက်ရှိသည် ။

သတ္ထူ စပ်အလွှာများ.Composite ကို ယာဉ်ရှေ့ပိုင်း မေးစေ့ နှင့် ဆင်ခြေလျော
နေရာများ ။ ဘေးဘက်နှင့် ချိန်းကာနေများတွင် ထူထဲအောင် ထပ်ပိုးပေးထား
သည့်အပြင် RPG နှင့် Atgm များကို ကြားဖြတ်ဖျက်ဆီးရန် Trophy hard kill
စနစ်ကိုလည်း Merkava -MK IV လိုပင် တပ်ဆင်ပေးထားသည် ။

M2 Bradley , BMP -3 နဲ့ Warrior လို သံချပ်ကာလူသယ်ယာဉ်များထက် Namer APC သည် ခေတ်သစ် ပဲ့ထိန်းလမ်းညွှန် တင့်ဖျက်ကျည် တင့်ကားကျည်ဆန်များ ဒဏ်ကို အကောင်းဆုံးခံ နိုင်ရည်စွမ်းရှိလာစေသည် ။

M2 Browning စက်သေနတ်ကို ၃၆၀ ဒီကရီတန်ပြန် ခြေမှုန်းပစ်ခတ်နိုင်ရန် Turret နေရာဟောင်းတွင် တပ်ဆင်ထားပြီး Namer တစ်စီးဖွဲ့စီးပုံအရ ယာဉ်မောင်း အပါအဝင် လက်နက်ထိန်းချုပ်ပစ်ခတ်သူ နှင့် အမိန့်ပေးကွပ်ကဲအရာရှိ အဖွဲ့သား ၃ ဦးပါဝင်သည် ။ ခြေလျျှင်စစ်သည် ၉ ဦးကို လုံခြုံစွာ သယ်ယူ ပို့ဆောင်ပေးနိုင်စွမ်းရှိသည် ။

# zar ma ni
# GDT

by Kyle Mizkonami
http://nationalinterest.org/…/the-israeli-armys-5-most-leth…